تقدیم به کسی که هیچوقت تنهام نذاشت{ P }♡


همیشه باهام بودیو هیچوقت تنهام نذاشتی هیچوقت برام کم نذاشت اما من براش کم گذاشتم ...ولی بدون جات همیشه تو قلبمه p.a.r.i.a ^^♡