اینجا شو لباس در لاس وگاس نیست!


اینجا شو لباس در لاس وگاس نیست! این فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در یکی از خیابان های شمال تهران است؛ که نحوه برگزاری و اجرای آن ربطی با قوانین داخل کشور ندارد. اما تعجب اینجاست؛ برگزاری این مراسم که شکل قانونی ندارد به صورت علنی در اینستاگرام این سالن تبلیغ و منتشر می شود.