پاسخ تند روحانی به سوال یک خبرنگار درباره برجام


فیلم سؤال خبرنگار خبرگزاری تیما که پاسخ نسبتا تند رئیس جمهور را به دنبال داشت، منتشر می شود.برجام در این زمان هنوز برباد نرفته بود!

 ویدیوهای پیشنهادی