تدریس ایران از ورود اسلام تا صفویه _ تاریخ _ یازدهم انسانی _ محبی


در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین حبیبه محبی مبحث مربوط به اسلام در ایران از تاریخ شناسییازدهم انسانی را تدریس می کند

 ویدیوهای پیشنهادی