رونق اقتصادی در دوران روحانی... :))


آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کرد که با یارانه میشه فقط همینقدر مواد غذایی خرید :))

 ویدیوهای پیشنهادی