آموزش جلسه اول سیستم معاملاتی CRS


شاخص CRS به مشابه یک رادار عمل کرده و در هر لحظه جدیدترین حرکتها و روندها و همچنین بهترین جفت ارز را برای ترید کردن به شما نشان خواهد داد و دیگر نیاز به سوئیچ بین جفت ارزها برای پیدا کردن موقعیت نیستید

 ویدیوهای پیشنهادی