زنده ماندن معجزه آسای پسر پنج ساله زیر ماشین


پسر پنج ساله که با عجله به خیابان می آید ناگهان خودرویی از روی آن رد و از شدت ترس راننده، ماشین را روی کودک رها می کند و در خیابان کمک می خواهد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها