جزئیات تیراندازی در ساختمان شهرداری شهرجدید هشتگرد


جزئیات دستگیری تیرانداز در ساختمان شهرداری شهرجدید هشتگرد. با اصل ماجرا، اصل ماجرا را بدانید.

 ویدیوهای پیشنهادی