عباس قانع لحظه های سه گل ایران به چین را چه خوشگل گزارش می کند!


کندو نیوز: تیم فوتبال کشورمان با سه گل از سد دیوار چین گذشت. گزارش عباس قانع را در لحظه های به ثمر رسیدن گل مشاهده می کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی