قسمتی از رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا


اعلام شده است که آمریکا و دومتحدش در شرق آسیا، به بهانه تاسیس هشتاد وپنجمین سال ارتش کره شمالی، رزمایش مشترک خود را انجام می دهند و از آن بعنوان اقدامی پیشدستانه در مقابله با آنچه که تهدید کره شمالی خوانده می شود ،نام می برند.

 ویدیوهای پیشنهادی