تصاوير شادي مردم در مناطق مختلف لبنان به خاطر پيروزي فهرست مقاومت


همزمان با انتشار نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات پارلماني لبنان، مردم در مناطق مختلف اين کشور از جمله صور، بعلبک، هرمل و ضاحيه جنوبي بيروت، پيروزي فهرست هاي مورد حمايت مقاومت را جشن گرفتند و با حمل پرچم هاي حزب الله در خيابان ها به شادي پرداختند.

 ویدیوهای پیشنهادی