101 اشتباه رایج در جلسات سمینار و دفاع پایان نامه


یک اشتباه کوچک که منجر به از دست رفتن جلسه دفاع شد.

 ویدیوهای پیشنهادی