جزوات بیماریهای طیور دامپزشکی دانشگاه تهران – تایپ شده و کامل دکتر حسن زاده ، دکتر شجاع دوست ، دکتر پیغمبری و دکتر مدنی و دکتر بزرگمهری و دکت


"جهت دانلود فایل کلیک کنید https://vetjozve.sellfile.ir/prod-2007478-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%E2%80%93+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%8C+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%8C+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D8%B2%D8%B1.html?r=40984"

 ویدیوهای پیشنهادی