پرتاب ماهواره جاسوسی آمریکا به فضا


شب گذشته ، نهاد United Launch Alliance با استفاده از راکت قدرتمند «دلتا IV هوی» ماهواره جاسوسی NROL-71 را از پایگاه نیرو هوایی وندنبرگ کالیفرنیا روانه فضا کرد. 

 ویدیوهای پیشنهادی