چالش امادگی جسمانی نخست وزیر هند


چالش دعوت به آمادگی جسمانی از سوی وزرای کابینه هند آغاز شده است، نخست وزیر 67 ساله هند به این چالش پاسخ داده است.