شخم زدن زمین خیلی سخته


این شخم این قدر سنگینه که به 2 تراکتور آن هم بخار که خیلی قوین نیاز است