بازی کردنای جمره و دافنه (:


خخخخ نه به سریال که دشمن خونی بودن نه به الان که دوست صمیمین خخخ (: البته تو واقعیت باهم خیلی صمیمی هستند (: کپی ممنوع (: