قدرت انفجار تایر در هنگام باد زدن! به همین دلیل تایرهای بزرگ رو داخل قفسه باد میزنند


 ویدیوهای پیشنهادی