سیاست های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن


به گزارش پرتال بازآفرینی شهری، حامد مطاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سیاست های این وزارت خانه را در نشست خبری تشریح نمود.

 ویدیوهای پیشنهادی