اقای روحانی :در برابر توطئه گران هوشیاریم


دکتر روحانی گفت حرکت ما دوری از برخوردها و تنش ها است اما همواره باید هشیاری خود را در برابر توطئه دیگران حفظ و قدرت بازدارندگی خود را روز به روز افزایش دهیم

 ویدیوهای پیشنهادی