برنامه ساز و آواز استاد شجریان و استاد شهناز، سال ۱۳۵۵


اجرای برنامه در جشن ۳۷ سالگی رادیو، سوم اردیبشهت ماه ۱۳۵۵؛ تار استاد جلیل شهناز و آواز استاد شجریان آواز افشاری: چهارمضراب؛ درآمد افشاری؛ جامه دران؛ نهیب؛ چهارمضراب عراق؛ ادامه نهیب و اشاره به قرایی؛ رهاب و فرود غزل آواز از حافظ: ﴿راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد | شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن | گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است | چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند | عشق است و داو اول بر نقد جان تو

 ویدیوهای پیشنهادی