" دواین جانسون " رکورد گینس رو زد - خانه -


نام دواین جانسون به خاطر سلفی گرفتن در کتاب گینس ثبت شده است. او در جریان اکران فیلم "سن اندریاس" تنها در 3 دقیقه بیش از 105 سلفی با طرفدارانش گرفت!

 ویدیوهای پیشنهادی