باید برای مشکل آب فکر جدی کرد


شبکه خبر- 12 دی 97- 14:20 | رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: یکی از مسائل مهم استان های فارس، یزد، خراسان رضوی و قم مشکل آب است و همه باید با آب بیشتر زندگی و کشاورزی را برای مردم این چهار استان احیا کنند و باید برای آب فکر جدی کرد و آقای دکتر اردکانیان در این زمینه باید برنامه ریزی بکنند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها