فیلم / بازگشایی دانشگاه علوم و تحقیقات پس از حادثه واژگونی اتوبوس


گزارشی از نخستین روز بازگشایی دانشگاه علوم و تحقیقات پس از حادثه واژگونی اتوبوس را مشاهده می کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی