ولی‌الله سیف از تخلف یک موسسه در سود دهی به سپرده گذاران پرده برداشت.


ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در برنامه نگاه یک گفت: یک سپرده گذار در موسسه ثامن الحجج 89 درصد سود می‌گرفت. او اظهار کرد: این فرد فقط از سال 92 تا 94 بیش از 23 میلیارد تومان سود گرفته است.

 ویدیوهای پیشنهادی