یارانه بگیرها توجه کنند حذف و افزایش یارانه ها


ویدیو طرح حذف یارانه های نقدی بصورت برنامه ریزی شده چگونه اتفاق افتاد وزیر رفاه بصورت شفاف بیان کرد. از کانال اخبار اقتصادی و...

 ویدیوهای پیشنهادی