روحانی: مبنای اداره منابع آبی کشور را باید بر پایه ادامه خشکسالی گذاشت


حل مشکل آب با بارور کردن ابرها، راه حل اساسی نیست؛ آب‌های موجود باید بدرستی مدیریت شود @GeraaMedia

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها