سخنگوی اورژانس جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات


جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات سخنگوی اورژانس جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران را تشریح کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی