اسامی مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات تهران


اسامی مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات تهران / اسامی 3 نفر از کشته شدگان در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات احسان صفایی ، علی حسین‌ زاده ، سجاد طالب‌ نیا

 ویدیوهای پیشنهادی