حمله تماشاگران آبادان با سنگ به داور- جراحت شدید داور!


کاش هرگز از این شعارهای "ایرانی بافرهنگ "و "فرهنگ والای ایرانی" صحبتی نکیم... حمله تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان با سنگ به کمک داور و جراحت شدید ناحیه چشم و گونه داور بازی تاریخ 30 / 6 / 97

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها