ساخت ماشین الکتریکی ساده با استفاده از لوازم ساده


ساخت ماشین با استفاده از وسایل ساده مثل بتری در بتری نی و... امیدوارم مفید بوده باشه و لذت ببرید

 ویدیوهای پیشنهادی