زیر گرفتن دوچرخه سوار با کامیون


ویدیو یک دوچرخه سوار در شرق چین پس از برخورد با یک کامیون به طرز معجزه آسایی زنده ماند. از کانال جاسم گودرزی98