میرسلیم: دولت روحانی دولت تكذیب است نه دولت تدبیر


رئیس شورای مرکزی حزبم وتلفه اسلامی گفت: وقتی می گوییم اكثر كارخانجات ما تعطیل شده اند، فقط تكذیب می كنند | گویی دولت یازدهم دولت #تكذیب است نه دولت #تدبیر

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها