رقص فوق خنده دار پیر مرد


یعنی میترکی از خنده.خیل خنده دار میرقصه رقص خنده دار, پیر مرد, خنده