اعتراضات و اعتصاب کامیون داران


اعتراضات و اعتصاب کامیون داران وارد دومین روز خود شد. چهارشنبه۲ اردیبهشت خراسان شمالی شهربرجام

 ویدیوهای پیشنهادی