دادگاه صالح (در کدام دادگاه طرح دعوی نماییم؟)


یکی از مباحثی که در طرح دعوی بسیار حائز اهمیت می باشد و معمولا مورد سوال واقع می شود بحث صلاحیت دادگاه ها است به این معنا که زمانی که قصد داریم دادخواست و شکایتی را مطرح کنیم و حقوق خود را در محاکم دادگستری مطرح کنیم به کدام دادگاه و شهر مراجعه کنیم!!

 ویدیوهای پیشنهادی