انتقاد سخنگوی دولت نسبت به عملکرد پلیس انگلیس


«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت نسبت به عملکرد پلیس انگلیس در غائله تعرض فرقه شیرازی به سفارت ایران در لندن انتقاد کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی