حمایت جمشید مشایخی از روی تخت بیمارستان از دکتر روحانی


دیگه به ستوه اومدم، نمیتونم تحمل کنم، میخوام درددل کنم... در دوره دوم که دکتر روحانی پیروز انتخابات بود شاید این پیروزی و جوسازی را مرهون حمایت بازیگران و سیلبرتی ها باشد! البته خیلی از بازیگران هم با گوشه و کنایه هایشان گفتند که خریدنی نیست و از دکتر روحانی حمایت نکردند!

 ویدیوهای پیشنهادی