آیا بنیاد مستضعفان مالیات پرداخت می کند؟


رئیس بنیاد مستضعفان به برخی از شباهات مالیاتی مطرح شده پاسخ داد.

 ویدیوهای پیشنهادی