حرف های دختر هاشمی رفسنجانی(حاشیه ی دادگاه فاطمه هاشمی)


فاطمه هاشمی:امروز زر و زور و تزویرجای شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی راگرفته است......ایشان تا حدی درست می گویند.اما زر وزور وتزویر در اختیارچه کسانی است؟؟ هاشمی رفسنجانی, حاشیه, سیدمحمدمهدی, دختر, هاشمی, رفسنجانی(حاشیه, دادگاه, فاطمه, هاشمی)

 ویدیوهای پیشنهادی