جلوگیری دولت روحانی از پرتاب ماهواره از ترس آمریکا!!


خودشون که ترسو و بزدل هستن ملت ایران رو هم زیر سوال بردن و ایران رو ذلیل نمیتونین چرا پست میگیرین اون دنیا باید جواب بدین

 ویدیوهای پیشنهادی