فرار پس از تصادف با 4 موتورسوار`


در عرض 24 ساعت یك راننده تایوانی به دلیل رفتار غیرمسئولانه اش به فردی منفور در وب سایت های جهان مبدل شد.در یك خیابان پرتردد شهر شانگهوا در تایوان راننده یك اتومبیل پس از عبور ازچراغ قرمز به شدت با چهار موتورسیكلت كه به طور قانونی در مسیر خود در تردد ...

 ویدیوهای پیشنهادی