روز دانش آموز مبارک 1396


روزدانش آموز 13 آبان و روز شهادت حسین فهمیده را با فعالیت های درسی و علمی پاس میداریم.