فیلم ادامه تیراندازی در ساختمان مجلس


با وجود وارد کار شدن نیروهای دفاعی کشور ، تروریستان روز 17 خرداد 1396 که به مجلس حمله کرده بودند به ادامه تیراندازی های خود ادامه دادند .

 ویدیوهای پیشنهادی