زانو درد -درمان زانو درد-نورالژی عصب صافن زانو


بیمار خانم 6۰ ساله که از درد انتشاری در زانو وپا شاکی است درد به درمانهای معمول پاسخ نداده و بررسی های تشخیصی منفی بوده است. پس از تزریق درد کاملا از بین رفت.کلینیک درد اسا.بزرگراه جلال آل احمد.بین خیابان کارگر شمالی و بزرگراه چمران جنب پل گیشا.خیابان ...

 ویدیوهای پیشنهادی