سمنان - مسجد جامع سمنان و دروازه ارگ سمنان


مسجد جامع سمنان بنایی بسیار کهن و باارزش در سمنان است. در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی در این مسجد بوجود آمده است، اما هم اکنون در آن آثار دوران سلجوقی و تیموری دیده می شود.دروازه ارگ،سمنان این بنا دروازه شمالی و تنها باقی مانده ارگ سمنان است که در ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها