استقبال از روحانی در بجنورد


استقبال با رقص محلی در فرودگاه بجنورد از ورود رئیس جمهور//24 خرداد 94 بجنا،بجنورد, استقبال, روحانی, بجنورد

 ویدیوهای پیشنهادی