ویدیویی درباره پرش داور فوتبال مسلم شایانی از ارتفاع 105 متری پل قطور


پرش مسلم شایانی داور فوتبال از ارتفاع 105 متری پل قطور . ایشان از شاگردان جناب سرهنگ بهزاد پاینده رکورد دار پرش از ارتفاع در ایران و خاورمیانه هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها