اینجا دریا نیست


اینجا دریا نیست، بیابان‌ها و جاده‌های اطراف دیلم در بوشهر است که در بارندگی دیشب و‌ امروز به دریاچه تبدیل شده

 ویدیوهای پیشنهادی