محسن هاشمی: مسئله مهم در دولت روحانی وجود دولت سایه است


محسن هاشمی: مسئله مهم در دولت روحانی وجود دولت سایه است. دولتی که به اسم دولت موازی مطرح شده است. گفت‌وگوی گروه رسانه‌ای ایران (گرا) با رئیس شورای شهر تهران @GeraaMedia

 ویدیوهای پیشنهادی